PC Point Tomasz Stasiak
ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, tel.012 292-81-80
Czynne od Poniedziałku do Piątku w godz. 11.00 - 18.00

Zapoznaj się z wzorem umowy o świadczenie usług internetowych. www.pcpoint.com.pl

Umowa o świadczenie usług internetowych 

§ 1.

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług internetowych wyszczególnionych w załączniku nr 1, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w załączniku nr 1.

§ 2.

 1. Opłatę abonamentową wnosi się za 1 rok z góry (okres abonamentowy).
 2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika przed końcem okresu abonamentowego nie pociąga za sobą zwrotu kwoty proporcjonalnej do pozostałej części okresu abonamentowego.
 3. Zmiany cen określonych w załączniku nr 1 wiążą Użytkownika od następnego nieopłaconego okresu abonamentowego.
 4. W przypadku awarii serwera Operatora, Użytkownikowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentu za kolejny okres bonamentowy, proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania serwera, jeżeli czas ten przekroczył łącznie 72 godziny w jednym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

 1. Operator wystawia fakturę proforma za kolejny okres abonamentowy 21 dni przed upływem ostatniego opłaconego okresu abonamentowego i dostarcza fakturę Użytkownikowi.
 2. Nieotrzymanie przez Operatora dowodu zapłaty za kolejny okres abonamentowy przed upływem ostatniego opłaconego okresu abonamentowego skutkuje zablokowaniem konta na okres do 14 dni.
 3. Nieotrzymanie przez Operatora dowodu zapłaty za fakturę proforma w terminie 14 dni od upływu ostatniego opłaconego okresu abonamentowego jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i powoduje skasowanie konta wraz z zawartością.
 4. W dniu otrzymania dowodu zapłaty abonamentu za usługi zawarte w załączniku nr 1 Operator wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia zapłaty i odblokowuje konto.

§ 4.

 1. Operator zobowiązuje się do założenia konta Użytkownika w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej umowy.
 2. Operator może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy bez zgody Użytkownika.
 3. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej danych Użytkownika.
 4. Operator ma prawo zmieniać używane w systemie oprogramowanie oraz inne elementy systemu, o ile nie naruszy to istotnych interesów Użytkownika.

§ 5.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta zgodnie z prawem oraz zasadami etykiety internetowej, a w szczególności do:
  1. niedziałania w sposób naruszający prawa innych użytkowników lub na ich szkodę,
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł ochronnych posiadaczy kont lub naruszenie ich zasobów,
  3. nieumieszczania w systemie plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub stron innych użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie przenosić bez zgody Operatora na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

§ 6.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego terminu.
 3. Uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy (z wyjątkiem określonym w §3 ust. 3) dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7.

 1. Operator jest uprawniony do usunięcia wszystkich danych Użytkownika umieszczonych na serwerze Operatora w terminie miesiąca od wypowiedzenia umowy.

§ 8.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za niesprawne działanie systemu, wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Operatora (w szczególności za niefachowe lub bezprawne działanie osób trzecich),
  2. z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Operatora,
  3. za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego lub nieumiejętnego użytkowania systemu Operatora,
  4. za szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła zabezpieczającego dostęp do konta,
  5. za szybkość przesyłania danych wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych,
  6. za informacje pobrane z sieci ani za skutki ich wykorzystania,
  7. za jakiekolwiek materiały rozpowszechniane przez Użytkownika za pomocą systemu Operatora,
  8. w zakresie wykraczającym poza określony w §2 ustęp 4, za straty (utracone zyski) Użytkownika powstałe w wyniku awarii serwera.
 2. W razie wykorzystywania konta niezgodnie z prawem, wysyłania "spamu" lub niestosowania się do etykiety internetowej, Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9.

 1. W razie sporów właściwym sądem jest sąd miejsca zamieszkania Operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

 1. Niniejsza umowa została ujęta w dwóch jednobrzmiących dokumentach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi oraz identyfikacji kont Użytkownika w systemie Operatora.


Serwis
Co oferujemy
Producenci
FTP
Hosting
Co oferujemy
Regulamin
Nasi Klienci
O Firmie
O Firmie
pcpoint@pcpoint.com.pl
Kontakt

PC Point Internet Group Komputery: Co oferujemy | Producenci | FTP
Internet: Co oferujemy | Regulamin | Nasi klienci
1998-2001(c) Copyright by PC Point & PC Point Internet Group.